Cho 0,15 mol CH3COOC2H5 vào dung dịch chứa 0,2 mol KOH sau khi các phản ứng hoàn toàn, cô cạn dụng dịch thu được chất rắn chứa m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A.

17,5.

B.

12,3.

C.

14,7.

D.

15,7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương trình phản ứng: CH3COOC2H5 + KOH -> CH3COOK + C2H5OH img2  Sơ đồ phản ứng: img3  img4  img5  img6   

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...