Cho 0,1 mol một α-aminoaxit X có mạch không phân nhánh tác dụng vừa đủ với 200 (ml) dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được 19,1 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X có thể là:

A.

HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH.

B.

H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. 

C.

H2N-CH2-COOH.

D.

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...