Cho 0,1 mol mỗi chất sau vào nước thu được 1 lít dung dịch tương ứng :

C2H5ONa (1) ; CH3COONa (2) ; C6H5ONa (3) ; C2H5COOK (4) ; Na2CO3 (5). Thứ tự tăng dần pH của các dung dịch trên là :

A.

2, 4, 3, 5, 1.

B.

2, 4, 5, 3, 1

C.

1, 5, 3, 4, 2.

D.

1, 3, 5, 4, 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2, 4, 5, 3, 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...