Cho 0,1 mol FeCl3 vào dung dịch Na2CO3 có dư, độ giảm khối lượng dung dịch là:

A.

6,6 gam.

B.

14,6 gam.

C.

17,3 gam.

D.

10,7 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

17,3 gam.

FeCl3 Fe3+ + 3Cl-

0,1        0,1             (mol)

Na2CO3 2Na+ +

Fe3+ + 3H2O Fe(OH)3 + 3H+

0,1                                        0,3 (mol)

 + 2H+ CO2 + H2O

            0,3      0,15           (mol)

Độ giảm khối lượng dd: 0,1.107 + 0,15.44 = 17,3 (g).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...