Cho 0,1 (mol) este no, đơn chức mạch hở vào cốc chứa 30 (ml) dung dịch MOH 20% (D = 1,2 g/ml). Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch rồi đốt cháy hoàn toàn chất rắn còn lại. Sau phản ứng chỉ thu được 9,54 gam M2CO3 và 8,26 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Kim loại kiềm và axit tạo ra este ban đầu là:

A.

K; HCOOH.

B.

Na; CH3COOH.

C.

K; CH3COOH.

D.

Na; HCOOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Na; CH3COOH.

Theo ĐLBT nguyên tố với M:

n_{MOH} = 2n{M_2CO_3} \Leftrightarrow \frac{1,2.30.0,2}{M+17} = 2.\frac{9,54}{2M+60}  M = 23 (Na).

mNaOH = 7,2 (gam) nNaOH = 0,18 (mol) nNaOH (dư) = 0,08 (mol).

Sơ đồ biến đổi:

 

+ = 44.(0,1n + 0,01) + 18.(0,1n + 0,09) = 8,26 n = 1.

axit tạo este là CH3COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...