Cho 0,02 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 200 (ml) dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là:

A.

(H2N)2C3H5COOH.

B.

H2NC2H3(COOH)2.

C.

H2NC3H6COOH.

D.

H2NC3H5(COOH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

H2NC3H5(COOH)2.

  X có 1 nhóm -NH2  X có 2 nhóm -COOH.

(HOOC)2RNH2 + HCl (HOOC)2RNH3Cl

Mmuối = 183,5 = 142,5 + R  R = 41  R là C3H5.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...