Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 (ml) dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là:

A.

(H2N)2C3H5COOH.

B.

H2NC2H3(COOH)2.

C.

H2NC3H6COOH.

D.

H2NC3H5(COOH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

H2NC3H5(COOH)2.

nHCl = 0,2.0,1 = 0,02 (mol); nNaOH = = 0,04 (mol).

Do nX = nHCl X có 1 nhóm chức amin.

Do nNaOH = 2nX X có 2 nhóm chức cacboxyl.

Đặt X: H2NR(COOH)2.

H2NR(COOH)2 + HCl ClH3NR(COOH)2

nmuối = nHCl = 0,02 Mmuối = = 183,5 MR = 41 (C3H5).

Vậy X là: H2NC3H5(COOH)2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...