Cho 0,01 mol một aminoaxit A (một loại aminoaxit thiết yếu, mạch thẳng, có chứa nhóm amin cuối mạch) tác dụng vừa đủ với 100 (ml) dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch B. Dung dịch B này phản ứng vừa hết với 100 (ml) dung dịch NaOH 0,3M thu được 2,85 (g) muối. A là:

A.

H2N-[CH2]3-CH(NH2)-COOH.

B.

H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH.

C.

(H2N)2CH[CH2]3-COOH.

D.

(H2N)2CH[CH2]4-COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH.

Đặt A: (H2N)xR(COOH)y.

(H2N)xR(COOH)y + xHCl (ClH3N)xR(COOH)y

        0,01             0,01x

         0                    0              0,01

Ta có: nHCl = 0,01x = 0,02 (mol) x = 2.

(ClH3N)xR(COOH)y + (2 + y)NaOH NaCl + (H2N)2R(COONa)y + 3H2O

       0,01                      (2 + y)                              0,01

         0                          0,02                                0,01

Ta có: nNaOH = (2 + y).0,01 = 0,03 (mol) y = 1.

Ta có: R + 99 = = 168 R = 69 (C5H9);

Cấu tạo của A là:

  Lisin(2,6-điamino-hexanoic)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...