Cho 0,01 (mol) amino axit X phản ứng hết với 40 (ml) dung dịch HCl 0,25M tạo thành 1,115 (gam) muối khan. X có công thức cấu tạo nào sau đây?

A.

H2N-CH2-COOH.

B.

H2N-(CH2)2-COOH.

C.

CH3COONH4.

D.

H2N-(CH2)3-COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

H2N-CH2-COOH.

nHCl = 0,04.0,25 = 0,01 (mol)

X + HCl theo tỉ lệ mol 1 : 1 X có 1 nhóm -NH2

mX = 1,115 − 0,01.36,5 = 0,75 (g).

MX = 75 X có 1 nhóm -COOH.

Gọi CTTQ của X là H2NCnH2nCOOH 14n + 61 = 75 n = 1.

Vậy X là H2NCH2COOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...