Cho img1 ; img2. Kết luận nào sau đây sai :         

A.

 img1.

B.

 img1img2không cùng phương.

C.

 img1.

D.

 Góc giữa 2 vectơ img1img2là 60.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lưu ý: rằng góc giữa hai vectơ nhỏ hơn hoặc bằng 180 còn góc giữa hai đường thẳng nhỏ hơn hoặc bằng 90.

ở đây, góc giữa hai vectơ được tính theo công thức:

 img1  img2 

Vậy đáp án đúng là: D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...