Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ 1945 đến nửa đầu những năm 70

A.

Muốn làm bạn với tất cả các nước 

B.

Chỉ quan hệ với các nước lớn

C.

Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới

D.

Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...