Chính phủ Pháp đề ra kế hoạch Rơve khi nào?

A.

Ngày 8 - 5 - 1950.

B.

Ngày 13 - 5 - 1949.

C.

Ngày 1 - 10 - 1949.

D.

Ngày 7 - 2 - 1950.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...