Chính phủ Pháp đề ra kế hoạch Rơve khi nào?

A.

Ngày 8 - 5 - 1950.

B.

Ngày 13 - 5 - 1949.

C.

Ngày 1 - 10 - 1949.

D.

Ngày 7 - 2 - 1950.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngày 13 - 5 - 1949.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...