Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời ngày

A.

6-6-1969

B.

9-9-1969

C.

6-9-1969

D.

9-6-1969

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...