Chiếu vào catôt của một tế bào quang điện một chùm sáng có tần số và cường độ xác định. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu tế bào quang điện được biểu diễn bằng đồ thị hình bên. Nếu giữ nguyên tần số ánh sáng chiếu vào tế bào quang điện nhưng tăng cường độ chùm sáng thì đồ thị nào sau đây biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế hai đầu tế bào quang điện?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Vì cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng chiếu tới catôt nên khi tăng cường độ chùm sáng chiếu tới catôt thì giá trị của cường độ dòng quang điện bão hòa tăng.
- Vì hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào tần số ánh sáng chiếu tới tế bào quang điện nên khi tăng cường độ chùm sáng mà vẫn giữ nguyên tần số thì giá trị của hiệu điện thế hãm không thay đổi.
Trong bốn đồ thì đầu bài cho chỉ có đồ thị A biểu diễn sự tăng của cường độ dòng quang điện bão hòa nhưng hiệu điện thế hãm vẫn không thay đổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...