Chiếu một tia sáng từ nước, có chiết suất n = 4/3, tới mặt phân cách với không khí với góc tới i = 60. Khi đó

A. tia sáng truyền vào không khí với góc khúc xạ là r = 4,50
B. tia sáng truyền vào không khí với góc khúc xạ là r = 60
C. tia sáng truyền vào không khí với góc khúc xạ là r = 80
D. không có tia khúc xạ truyền trong không khí.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...