Chiếu một chùm sáng hẹp song song coi như một tia sáng vào một bể nước dưới góc tới i = 60°. Chiều cao lớp nước trong bể là h = 1 m. Dưới đáy bể có một gương phẳng đặt song song với mặt nước. Chiết suất của nước đối với ánh sáng tím là 1,34 đối với ánh sáng đỏ là 1,33. Chiều rộng dải giải màu LM quan sát thấy tại mặt nưóc do chùm sáng ló gây ra ?

A.

LM = 0,18 cm.

B.

LM = 0,9 cm.

C.

LM = 1,2 cm.

D.

LM = 1,8 cm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...