Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc vuông góc với một tấm thuỷ tinh dày 5mm người ta thấy cường độ của chùm tia ló chỉ bằng 0,65 cường độ của chùm tia tới. Tính hệ số hấp thụ của thuỷ tinh đối với ánh sáng này. Cho hệ sổ phản xạ của ánh sáng ở mặt trước và mặt sau của tấm thuỷ tinh đều bằng 0,05:

A.

 65,7 m-1.

B.

  55,7 m-1.

C.

4,50 m-1.

D.

6,57 m-1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 65,7 m-1.

Gọi I0 là cường độ của chùm ánh sáng ở mặt trước tấm thuỷ tinh.

Có 0,05 năng lượng ánh sáng bị phản xạ, nên cường độ của chùm ánh sáng đi vào thuỷ tinh đó chỉ còn: I1 = 0,95 I0.

Sau khi đi hết chiều dài d = 5.10-3m, cường độ của chùm ánh sáng khi đến mặt sau là: I2 = I1.e-λd = 0,95 I0e-λd

Có 0,05 năng lượng ánh sáng bị phản xạ ở mặt sau tấm thuỷ tinh đó nên cường độ của chùm ánh sáng ló ra khỏi tấm thuỷ tinh chỉ còn 0,95 I2.

Vậy I3 = 0,95 I2 = (0,95)2I0e-λd

Mặt khác, theo bài bài ra:

I3 = 0,65 I0 = (0,95)2I0-λd  e-λd = 0,720  -λd = - 0,32850

λ =  ≈ 0,0650.103 ≈ 65,7 (m-1).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...