Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,18 (μm) vào catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,3 (μm). Để cho không có electron nào đến được anốt thì hiệu điện thế UAK phải thoả mãn điều kiện nào? Cho điện tích của electron e = -1,6. 10−16 (C), hằng số Flăng h = 6,625. 10−34 (Js), c = 3. 108 (m/s).

A.

UAK ≤ −2,26 (V).

B.

UAK ≤ −2,76 (V).

C.

UAK ≤ −1,76 (V).

D.

UAK ≤ −0,76 (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

UAK ≤ −2,76 (V).

Ta có: = 2,76 (V).

Để cho không có eletron nào đến được anot thì hiệu điện thế UAK phải thỏa mãn điều kiện:

UAK ≤ −Uh = −2,76 (V).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...