Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,18 (μm) vào catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,3 (μm). Để cho không có electron nào đến được anốt thì hiệu điện thế UAK phải thoả mãn điều kiện nào? Cho điện tích của electron e = -1,6. 10−16 (C), hằng số Flăng h = 6,625. 10−34 (Js), c = 3. 108 (m/s).

A.

UAK ≤ −2,26 (V).

B.

UAK ≤ −2,76 (V).

C.

UAK ≤ −1,76 (V).

D.

UAK ≤ −0,76 (V).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...