Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,18 (μm) vào catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,3 (μm). Để cho không có electron nào đến được anốt thì hiệu điện thế UAK phải thoả mãn điều kiện nào? Cho điện tích của electron e = -1,6. 10−16 (C), hằng số Flăng h = 6,625. 10−34 (Js), c = 3. 108 (m/s).

A.

UAK ≤ −2,26 (V).

B.

UAK ≤ −2,76 (V).

C.

UAK ≤ −1,76 (V).

D.

UAK ≤ −0,76 (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

UAK ≤ −2,76 (V).

Ta có: = 2,76 (V).

Để cho không có eletron nào đến được anot thì hiệu điện thế UAK phải thỏa mãn điều kiện:

UAK ≤ −Uh = −2,76 (V).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...