Chiếu lần lượt hai bức xạ λ1 và λ2 = λ1 /2 vào catốt của một tế bào quang điện thì nhận được các electron quang điện có vận tốc ban đầu hơn kém nhau 2 lần. Giới hạn quang điện là λ0 = 0,75 (μm). Tính bước sóng λ1.

A.

0,55 (μm).

B.

0,25 (μm).

C.

0,5 (μm).

D.

0,35 (μm).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...