Chiếu lần lượt 2 bức xạ có bước sóng λ1 = 0,25 (μm); λ2 = 0,5 (μm) vào catốt của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của elcctron quang điện là v1 và v2 = v1. Bước sóng giới hạn quang điện là:

A.

0,6 (μm).

B.

0,375 (μm).

C.

0,72 (μm).

D.

0,75 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,75 (μm).

Ta có: = 1,325.10−19 (J).

Từ đó: A = = 2,65.10−19 (J) λ0 = = 0,75 (μm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...