Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,452 (μm) và 0,243 (μm) vào catôt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,5 (μm). Lấy h = 6,625. 10−34 (J.s), c = 3.108 (m/s) và me = 9,1.10−31 (kg). Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện lớn nhất bằng:

A.

2,29.104 (m/s).

B.

9,24.103 (m/s).

C.

9,61.105 (m/s).

D.

1,34.106 (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

9,61.105 (m/s).

Do λ2 = 0,243 (μm) < λ1 = 0,452 (μm) , nên vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện lớn nhất ứng với bức xạn có bước sóng λ2, ta có:

≈ 9,61.105 (m/s).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...