Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,452 (μm) và 0,243 (μm) vào catôt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,5 (μm). Lấy h = 6,625. 10−34 (J.s), c = 3.108 (m/s) và me = 9,1.10−31 (kg). Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện lớn nhất bằng:

A.

2,29.104 (m/s).

B.

9,24.103 (m/s).

C.

9,61.105 (m/s).

D.

1,34.106 (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

9,61.105 (m/s).

Do λ2 = 0,243 (μm) < λ1 = 0,452 (μm) , nên vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện lớn nhất ứng với bức xạn có bước sóng λ2, ta có:

≈ 9,61.105 (m/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...