** Chiều dài của gen là 5100. Mạch đơn thứ 2 của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, T, G, X lần lượt là 1: 2: 3: 4. Số lượng từng loại nuclêôtit A, T, G, X trên mạch thứ hai lần lượt là

A.

300; 150; 600; 450.

B.

300; 600; 1200; 900.

C.

600; 450; 300; 150.

D.

150; 300; 450; 600.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...