** Chiều dài của gen là 5100. Mạch đơn thứ 2 của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, T, G, X lần lượt là 1: 2: 3: 4. Số lượng từng loại nuclêôtit A, T, G, X trên mạch thứ hai lần lượt là

A.

300; 150; 600; 450.

B.

300; 600; 1200; 900.

C.

600; 450; 300; 150.

D.

150; 300; 450; 600.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

150; 300; 450; 600.

Số lượng nuclêôtit trên một mạch đơn của gen là: 5100  : 3,4  = 1500 (nu)

A2 = T1 = = 150;          T2 = A1 = = 300;

G2 = X1 = = 450;          X2 = G1 = = 600.

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...