** Chiều dài của gen là 5100. Mạch đơn thứ 2 của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, T, G, X lần lượt là 1: 2: 3: 4. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit A, T, G, X trên mạch thứ nhất lần lượt là

A.

10%, 20%, 30%, 40%.

B.

20%, 10%, 40%, 30%.

C.

5%, 10%, 15%, 20%.

D.

10%, 5%, 25%, 15%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

20%, 10%, 40%, 30%.

Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit trên từng mạch đơn của gen là:

A2 = T1 = 10%;                  T2 = A1 = 20%

G2 = X1 = 30%;                  X2 = G2 = 40%

Vậy tỉ lệ các nuclêôtit A, T, G, X trên mạch đơn thứ nhất của gen là 20%, 10%, 40%, 30%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...