** Chiều dài của gen là 5100. Mạch đơn thứ 2 của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, T, G, X lần lượt là 1: 2: 3: 4. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit A, T, G, X trên mạch thứ nhất lần lượt là

A.

10%, 20%, 30%, 40%.

B.

20%, 10%, 40%, 30%.

C.

5%, 10%, 15%, 20%.

D.

10%, 5%, 25%, 15%.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...