** Chiều dài của gen là 5100 . Mạch đơn thứ 2 của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, T, G, X lần lượt là 1: 2: 3: 4. Tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nuclêôtit trên gen là:

A.

A = T = 30% = 900; G = X = 20% = 600.

B.

A = T = 15% = 450; G = X = 35% = 1050.

C.

A = T = 25% = 750; G = X = 25% = 750.

D.

A = T = 15% = 1530; G = X = 35% = 3570

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A = T = 15% = 450; G = X = 35% = 1050.

Số Nu của gen =(L: 3,4) x 2 =3000 Nu

Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit trên từng mạch đơn của gen là:

A2 = T1 = 10%;                  T2 = A1 = 20%

G2 = X1 = 30%;                  X2 = G2 = 40%

Từ đó ta có:

Tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nuclêôtit trên gen là:

A = T = (A1 + A2) : 2 = (10% + 20%): 2= 15% Nu = 15% x 3000 = 450

G = X = (G1 + G2) : 2 = (30% + 40%): 2 = 35% Nu = 35% x 3000 = 1050.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...