** Chiều dài của gen là 5100 . Mạch đơn thứ 2 của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, T, G, X lần lượt là 1: 2: 3: 4. Tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nuclêôtit trên gen là:

A.

A = T = 30% = 900; G = X = 20% = 600.

B.

A = T = 15% = 450; G = X = 35% = 1050.

C.

A = T = 25% = 750; G = X = 25% = 750.

D.

A = T = 15% = 1530; G = X = 35% = 3570

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...