Chiều của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động tròn trong từ trường sẽ

A.

hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo chỉ khi q > 0.

B.

hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo chỉ khi q < 0.

C.

luôn luôn hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo.

D.

chưa kết luận được vì chưa biết dấu của điện tích và chiều của vectơ .

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...