Chiếu bức xạ có bước sóng 533 nm lên tấm kim loại có công thoát $A={{3.10}^{-19}}\,\,J$. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và cho bay vào từ trường theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ. Biết bán kính cực đại của quỹ đạo của các electron quang điện là 22,75 mm. Độ lớn cảm ứng từ B của từ trường là

A. $2,{{5.10}^{-3}}\,\,T.$
B. $1,{{0.10}^{-3}}\,\,T.$
C. $1,{{0.10}^{-3}}\,\,T.$
D. $2,{{5.10}^{-4}}\,\,T.$
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...