Chiếu bức xạ có bước sóng $0,5\,\,\mu m$ vào một tấm kim loại có công thoát 1,8 eV. Dùng màn chắn tách một chùm hẹp các electron quang điện và cho nó bay vào một điện trường từ A đến B sao cho ${{U}_{AB}}=-10,8\,\,V$. Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là:

A. ${{1875.10}^{3}}\,\,{m}/{s}\;$ và ${{1887.10}^{3}}\,\,{m}/{s}\;.$
B. ${{1949.10}^{3}}\,\,{m}/{s}\;$ và ${{2009.10}^{3}}\,\,{m}/{s}\;.$
C. $16,{{75.10}^{5}}\,\,{m}/{s}\;$ và ${{18.10}^{5}}\,\,{m}/{s}\;.$
D. $18,{{57.10}^{5}}\,\,{m}/{s}\;$ và ${{19.10}^{5}}\,\,{m}/{s}\;.$
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...