Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng 0,38 μm đến 0,76 μm vào khe sáng S trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 0,5 mm. Khoảng cách giữa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Bề rộng của quang phổ bậc một quan sát được trên màn là

A.

1,52 mm.

B.

2,32 mm.

C.

3,55 mm.

D.

2,56 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,52 mm.

Bề rộng của quang phổ bậc 1 quan sát được trên màn:

Δx = xđ1 – xt1 =  = (0,76 − 0,38)10-6 = 1,52.10-3 (m).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...