Chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,489 (μm) vào catốt bằng kali của một tế bào quang điện chân không có hiệu điện thế hãm giữa anốt, catốt bằng UAK = –0,39 (V) thì thấy cường độ dòng quang điện bằng 0. Kết quả nào dưới đây là sai:

A.

Khi công suất của chùm sáng chiếu vào catốt là P = 1,250 (W) và cường độ dòng quang điện bão hoà là Ibh = 5 (mA) thì số êlectron thoát ra bằng 1% số photon đến catốt.

B.

Năng lượng của 1 photon chiếu vào catốt là: ε = 4,064.10-19 (J).

C.

Giới hạn quang điện của kali là λ0 = 0,578 (μm).

D.

Công thoát êlectron phải là A = 2,93 (eV).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Công thoát êlectron phải là A = 2,93 (eV).

Theo phương trình Anhxtanh về quang điện:

= A + W0max = A + e.Uh.

Suy ra A = – e.Uh = 3,44.10–19 (J) = 2,15 (eV).

Kết quả 4,688.10–19 (J) = 2,93 (eV) là sai do quên dấu trừ của điện tích êlectron.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...