Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới

A.

luôn lớn hơn 1.

B.

luôn nhỏ hơn 1.

C.

bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.

D.

bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường tới và chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...