Chiến tranh lạnh diễn ra trên lĩnh vực nào?

A.

Lĩnh vực chính trị, quân sự.

B.

Lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

C.

Lĩnh vực quân sự.

D.

Lĩnh vực quân sự, kinh tế.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...