Chiên thắng Tây Bắc đã giải phóng bao nhiêu đất đai?

A.

2000km2 đất đai.

B.

28000km2 đất đai.

C.

2800km2 đất đai.

D.

20000km2 đất đai

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...