Chiên thắng Tây Bắc đã giải phóng bao nhiêu đất đai?

A.

2000km2 đất đai.

B.

28000km2 đất đai.

C.

2800km2 đất đai.

D.

20000km2 đất đai

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

28000km2 đất đai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...