Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít có tác dụng như thế nào đối với Tổng khởi nghĩa của nhân dân ta?

A.

Cổ vũ tinh thần cho nhân dân ta.

B.

Củng cố niềm tin cho nhân dân ta.

C.

Tạo điều kiện cho Tổng khởi nghĩa

D.

Tạo thời cơ khách quan cho nhân dân ta Tổng khởi nghĩa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tạo thời cơ khách quan cho nhân dân ta Tổng khởi nghĩa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...