Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống pháp xít có tác dụng như thế nào đôi với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta?

A.

Củng cố niềm tin cho nhân dân ta.

B.

Cổ vũ tinh thần cho nhân dân ta.

C.

Cổ vũ tinh thần, củng cố niềm tin cho nhân dân ta.

D.

Tạo thời cơ cho nhân dân ta.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cổ vũ tinh thần, củng cố niềm tin cho nhân dân ta.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...