Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống pháp xít có tác dụng như thế nào đôi với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta?

A.

Củng cố niềm tin cho nhân dân ta.

B.

Cổ vũ tinh thần cho nhân dân ta.

C.

Cổ vũ tinh thần, củng cố niềm tin cho nhân dân ta.

D.

Tạo thời cơ cho nhân dân ta.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...