Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống pháp xít có tác dụng như thế nào đôi với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta?

A.

Củng cố niềm tin cho nhân dân ta.

B.

Cổ vũ tinh thần cho nhân dân ta.

C.

Cổ vũ tinh thần, củng cố niềm tin cho nhân dân ta.

D.

Tạo thời cơ cho nhân dân ta.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cổ vũ tinh thần, củng cố niềm tin cho nhân dân ta.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...