Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai chú trọng vào ngành kinh tế nào?

A.

Phát triển công - nông - thương nghiệp.

B.

Phát triển công nghiệp nặng.

C.

Phát triển công nghiệp nhẹ.

D.

Phát triển công nghiệp truyền thống.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phát triển công nghiệp nặng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...