Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai chú trọng vào ngành kinh tế nào?

A.

Phát triển công - nông - thương nghiệp.

B.

Phát triển công nghiệp nặng.

C.

Phát triển công nghiệp nhẹ.

D.

Phát triển công nghiệp truyền thống.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...