Chiến dịch Thượng Lào bắt đầu từ khi nào?

A.

Từ ngày 18 - 5 - 1953

B.

Từ ngày 14 - 10 - 1952.

C.

Từ ngày 10 - 12 - 1952.

D.

Từ ngày 8 - 4 - 1953

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...