Chiến dịch Tây Bắc kết thúc khi nào?

A.

Ngày 14 - 12 - 1952.

B.

Ngày 10 - 10 - 1952.

C.

Ngày 14 - 11 - 1952.

D.

Ngày 10 - 12 - 1952.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...