Chiến dịch nào dưới đây thể hiện các đánh điểm diệt viện của ta?

A.

Chiến dịch Hòa Bình

B.

Chiến dịch Tây Bắc

C.

Chiến dịch Việt Bắc

D.

Chiến dịch Biên giới

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...