Chiến dịch Hòa Bình đã giải phóng bao nhiêu đất đai?

A.

28000 km2 đất đai.

B.

2800km 2 đất đai.

C.

2000km2 đất đai.

D.

20000km 2 đất đai

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...