Chiến dịch Hòa Bình đã giải phóng bao nhiêu đất đai?

A.

28000 km2 đất đai.

B.

2800km 2 đất đai.

C.

2000km2 đất đai.

D.

20000km 2 đất đai

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2000km2 đất đai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...