Chia m (gam) Fe thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với O2 dư thu được chất X. Phần 2 tác dụng với Cl2 dư thu được chất Y. X, Y hơn kém nhau 8,25 (gam). Trong X, Y Fe có cùng hoá trị. Giá trị của m là:

A.

11,2.

B.

8,96.

C.

10,08.

D.

22,4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

11,2.

Vì trong X và Y Fe có cùng hóa trị nên hóa trị của Fe là hóa trị 3

4Fe + 3O2 →2Fe2O3               (1)

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3              (2)

cứ 1 mol Fe phản ứng với O2 thì tạo 80 g Fe2O3 và 162,5 g FeCl3

Vậy 1 mol Fe tham gia phản ứng thì thu được hai chất hơn kém nhau 82,5 g

Hai chất X, Y thu được hơn kém nhau 8,25 g, vậy, có 0,1 mol Fe tham gia mỗi phản ứng (1) và (2)

Vậy m= 0,1x56x2=11,2 g

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...