Chỉ ra phương trình hóa học đúng :

A. 4Ag + O2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2Ag2O
B. 6Ag + O3 Trac nghiem online - cungthi.vn 3Ag2O
C. 2Ag + O3 Trac nghiem online - cungthi.vn Ag2O + O2
D. 2Ag + 2O2 Trac nghiem online - cungthi.vn Ag2O + O2
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...