Chỉ ra kết quả sai.
Phân số bằng phân số $\frac{{10}}{{15}}$ là:

A.

$\frac{{60}}{{75}}$

B.

$\frac{2}{3}$

C.

$\frac{{20}}{{30}}$

D.

$\frac{{70}}{{105}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\begin{gathered} \frac{{10}}{{15}} = \frac{{10:5}}{{15:5}} = \frac{2}{3}; \ \\ \frac{{10}}{{15}} = \frac{{10 \times 2}}{{15 \times 2}} = \frac{{20}}{{30}}; \ \\ \frac{{10}}{{15}} = \frac{{10 \times 7}}{{15 \times 7}} = \frac{{70}}{{105}}; \ \\ \frac{{10}}{{15}} = \frac{{10 \times 5}}{{15 \times 5}} = \frac{{50}}{{75}} < \frac{{60}}{{75}}. \ \\ \end{gathered} $ Đáp số: $\frac{{60}}{{75}}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...