Chỉ ra điều đúng khi nói về da thật và simili (PVC).

1. Đốt hai mẫu da, da thật có mùi khét, simili không có mùi khét. Đó là cách để phân biệt da thật và simili.

2. Da thật là protein. Simili là polime tổng hợp.

3. Da thật là protein động vật. Simili là protein thực vật.

4. Da thật và simili đều là xenlulozơ.

A.

1, 2.

B.

1, 2, 3.

C.

2, 3.

D.

1, 2, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1, 2.

- Đốt hai mẫu da, da thật có mùi khét, simili không có mùi khét. Đó là cách để phân biệt da thật và simili.

- Da thật là protein. Simili là polime tổng hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...