Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch: MgCl2, KBr, NaI, AgNO3, NH4HCO3?

A.

Dung dịch NaOH.

B.

Dung dịch HCl.

C.

Dung dịch NaCl.

D.

Quỳ tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch HCl.

Cho HCl vào các dung dịch nhận biết được  Nh4HCO3 vì tạo khí, và AgNO3 vì tạo kết tủa trắng:

NH4HCO3 + HCl → NH4Cl + H2O + CO2

AgNO3 + HCl  → AgCl ↓  + HNO3

Sau đó dùng AgNO3 vừa nhận được cho vào các dung dịch còn lại nhận được MgCl2 vì tạo kết tủa trắng, nhận được KBr vì cho kết tủa màu vàng nhạt, nhận được NaI vì cho kết tủa màu vàng đậm:

MgCl2 + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2AgCl ↓

KBr + AgNO3 → AgBr↓( vàng nhạt)  + KNO3

AgNO3 + NaI → AgI ↓(vàng đậm)  + NaNO3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...