Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch: MgCl2, KBr, NaI, AgNO3, NH4HCO3?

A.

Dung dịch NaOH.

B.

Dung dịch HCl.

C.

Dung dịch NaCl.

D.

Quỳ tím.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...