Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch : NaCl ,NH4Cl ,AlCl3 ,FeCl2 ,CuCl2 ,(NH4)2SO4 ?

A.

Dung dịch BaCl2 

B.

Dung dịch Ba(OH)2 .

C.

Dung dịch NaOH 

D.

Quỳ tím 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...